I. DEFINICJE

1. Regulamin – poniższy regulamin korzystania z Serwisu.
2. Serwis – portal internetowy Akademia Rozwoju Personalnego Progressio prowadzony przez Właściciela, umieszczony pod adresem http://arpp.edu.pl
3. Właściciel Serwisu:
IT Advance Sp. z o.o.
ul. Strzelców 1c/3
01-348 Warszawa
KRS: 0000582498
REGON: 362814966
NIP: 5272748241
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która nabyła prawo do korzystania z Serwisu, w tym dostęp do materiałów szkoleniowych tam zawartych.
5. Konto Użytkownika (krótko – Konto) – zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, Login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści Edukacyjnych.
6. Login – unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu.
7. Hasło – ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta i łącznie z Loginem autoryzujący go w procesie logowania.
8. Treści Edukacyjne (krótko – Treści) – materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby).
9. Kurs – wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.
10. Dokument Potwierdzający (krótko – Dokument) – dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie.
11. Cookies lub Pliki Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
12. Cookies Właściciela – oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.
13. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
14. Administrator – jedna z osób upoważniony przez Właściciela do zarządzania Serwisem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności, a także otrzymywania przez Użytkowników Dokumentów Potwierdzających udział w Kursie.

III. REJESTRACJA W SERWISIE I UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO TREŚCI EDUKACYJNYCH

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne.
2. Aby stać się Użytkownikiem Serwisu należy założyć Konto a następnie je aktywować.
3. Dostęp do Kursów może otrzymać każdy Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu i opłaceniu danego kursu. Dostęp do wybranego Kursu jest natychmiastowy.
4. Zapisy na wszystkie Kursy są potwierdzane za pomocą wiadomości e-mail.

IV. FORMY ZAPŁATY

1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać:
a. przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy:
IT ADVANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mbank 34 1140 2004 0000 3002 7592 4690
podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu
b. poprzez system płatności online PayU,
2. Podmiotem świadczącym usługę płatności na rzecz Zamawiającego jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
3. Warunkiem skorzystania z usługi płatności serwisu PayU jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz regulaminu PayU dostępnego na stronie payu.pl.
4. Akademia Rozwoju Personalnego Progressio nie zbiera i nie przetwarza danych dotyczących płatności tj. danych dotyczących rachunku bankowego, logowania do serwisu i autoryzacji płatności, jak również nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej za pośrednictwem PayU.
5. Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
6. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających
7.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
a. Korzystania z Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z Regulaminem.
b. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania Konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.
c. Uzyskiwania Dokumentu Potwierdzającego ukończenie Kursu po spełnieniu warunków opisanych w danym Kursie (o ile Kurs przewiduje taką możliwość).
d. Usunięcia swojego Konta z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.
2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a. Podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji Konta.
b. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik musi wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.
c. Bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim.
d. Zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety przy korzystaniu z forów dyskusyjnych, zamieszczaniu komentarzy, wymiany wiadomości z innymi Użytkownikami wewnątrz Serwisu.
e. Przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
3. Zabrania się pod rygorem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:
a. Uzyskiwania dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie.
b. Kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Edukacyjnych zawartych w serwisie osobom trzecim.
c. Świadomej lub nieświadomej destabilizacji działania Serwisu np. przez masowe wysyłanie wiadomości wewnątrz Serwisu, próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści itp.
d. Naruszania dóbr osobistych i praw Właściciela, innych Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
e. Szerzenia i wzywania do nienawiści i nietolerancji na tle rasowym, etnicznym, wyznaniowym oraz propagowania stron WWW o takim charakterze.
f. Innych działań sprzecznych z prawem.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

1. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
2. Prawa autorskie do Treści należą do Właściciela Serwisu lub autorów tych Treści.
3. Właściciel dokłada wszelkich starań, by Serwis był stale dostępny i działał prawidłowo, a zamieszczone w nim Treści Edukacyjne były merytorycznie poprawne i aktualne.
4. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem serwisu, w szczególności wynikłe ze:
a. Złego działania serwisu lub jego niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej.
b. Błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika.
c. Nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
d. Innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich.
e. Udostępnienia z jego winy Loginu lub Hasła Użytkownika podmiotom trzecim.
5. Właściciel nie będzie uczestniczył w żadnych ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
7. Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania Kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu.

VII. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W KURSIE

1. Po ukończeniu niektórych Kursów Użytkownik może otrzymać Dokument Potwierdzający jego udział w tym Kursie.
2. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Użytkownik był uczestnikiem Kursu, ukończył go i przyswoił zawartą w nim wiedzę w należytym stopniu.
3. Dokument Potwierdzający zawiera imię i nazwisko Użytkownika, nazwę Kursu oraz informację o Właścicielu Serwisu. Oprócz tego Dokument może opcjonalnie zawierać także inne informacje (np. datę wystawienia).
4. Informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać odpowiedni Dokument umieszczone są w danym Kursie.
5. Dokumenty nie dają żadnych dodatkowych uprawnień poza określonymi w tym rozdziale.
6. Dokumenty wystawiane są w postaci elektronicznej (plik PDF).
7. Użytkownik otrzymuje Dokument Potwierdzający drogą elektroniczną.
8. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania otrzymanego Dokumentu Potwierdzającego udział w Kursie.
9. Zabrania się uzyskiwania Dokumentów w sposób inny, niż opisany w Kursie.
10. Właściciel nie odpowiada za utratę Dokumentu przez Użytkownika.
11. Właściciela nie odpowiada za jakiekolwiek szkody związane z otrzymaniem, nieotrzymaniem bądź zaginięciem Dokumentu Potwierdzającego, a także związanych z uprawnieniami potwierdzanymi przez Dokument.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.
3. Informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie głównej i będą tam wyświetlane co najmniej przez 3 miesiące od ich wejścia w życie, chyba że w tym czasie Regulamin zostanie ponownie zmieniony. W takim wypadku postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu mają zastosowanie do nowej wersji Regulaminu.
4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie WWW: link.
5. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
6. W innym wypadku Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2019-..-..